چهارشنبه 6 آبان‌ماه سال 1388
منابع کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی
نوشته شده توسط علی در ساعت 01:01

(روش‌تدریس) Methodology:


1- Principles of Language Teaching and Learning (D. H. Brown).
2- Teaching Foreign language skills (M.Celce Murcia).
3- Developing Second Language Skills (K. Chastain).
4- Chomsky’s Universal Grammar (V.J.Cook).
5- Approaches and Methods in Language Teaching (J.C.Richards, T.S. Rodgers).
6- Teaching Foreign language skills (W.M. Rivers).
7- Techniques & Principles in language Teaching (D.L. Freeman)
8- Longman Dictionary of applied Linguistics (J.C.Richards et.at.)برای دیدن ادامه لیست منابع، بر روی ادامه مطلب کلیک کنید.

(آزمون‌سازی) Testing:

1- Testing Language skills: (Farhady, Jafarpour, Birjandy).
2- Testing English as a Second language (Harries).
3- Writing English Language Tests (Heaton).
4- Testing for language Teachers (Hughes).
5- Techniques in language testing (Madsen).
6- Language Testing (Birjandi, Mosallahnezad, Bagheridoost)

(زبانشناسی) Linguistics:


1- Teach yourself linguistics (Jean Aitchison).
2- Linguistics and Language (J.S. Falk).
3- An Introduction to Language (Fromkin & Rodman).
4- Phonetics and phonology (Peter Roach).
5- The study of language (G. Yule).
6- Semantics: A course Book (J.lyon)
7- Language & Lingnistics (J.lyon)
رتبه سنج گوگل